Art. 5.24 Waterwet: (gedoogverplichting opgelegd en) een verzoek om schadevergoeding onterecht afgewezen

Onteigening Waterwet

zaterdag, 4 maart 2017

Waterschap heeft verzoek om schadevergoeding afgewezen, omdat het waterschap met de vorige grondeigenaar een overeenkomst had gesloten, om de grond te kunnen gebruiken tegen een schadevergoeding van EUR 25.000. De vorige eigenaar was contractueel verplicht dit gebruiksrecht aan de opkomende eigenaar op te leggen, maar dat is niet gebeurd. Waterschap wilde die nieuwe eigenaar niet een vergoeding betalen, want dan zou er twee keer betaald worden.

ABRS: art. 7:14 Waterwet  betekent dat schade die onder het normaal maatschappelijk risico of het normale bedrijfsrisico valt, niet voor vergoeding in aanmerking komt. Het betreft hier een zogenoemde nadeelcompensatieregeling (uitspraak van de Afdeling van 2 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3674). Dit laat onverlet dat indien door een besluit de onroerende zaak zelf wordt aangetast, bijvoorbeeld door vergraving van gronden, in beginsel volledige schadeloosstelling in de rede ligt (Kamerstukken II 2006/07, 30 818, nr. 3, p.63).

De overeenkomst die het waterschap met [oude eigenaar] heeft afgesloten, kan echter niet het wettelijk recht op schadevergoeding van [appellant] opzij zetten.

De enkele stelling van het dagelijks bestuur dat [oude eigenaar] aan het waterschap heeft medegedeeld dat de schadevergoeding is verdisconteerd in de koopprijs, is onvoldoende om aan te nemen dat de schade anderszins is verzekerd, nu [appellant] uitdrukkelijk heeft betwist dat in de onderhandelingen over de koopprijs rekening is gehouden met de aan [oude eigenaar] toegekende schadevergoeding. Het standpunt van het dagelijks bestuur, inhoudende dat reeds een vergoeding is betaald, houdt dit geen stand. Zoals hiervoor onder 13 is overwogen was [appellant] geen partij bij de gebruikersovereenkomst die het waterschap met [oude eigenaar] heeft afgesloten en kan hij zich daar niet op beroepen.

ABRS 01-03/17 inzake Wetterskip Fryslân (ECLI:NL:RVS:2017:524).

Noot: art. 7:14 Waterwet is een vorm van nadeelcompensatie, met dien verstande dat er (desondanks) een recht op volledige schadevergoeding is ingeval van aantasting van de onroerende zaak zelve. Zie artikel mrs. B.S ten Kate c.s. in TBR 2016 bl. 417 e.v.: volledige schadevergoeding bij onevenredig zware schade en bij aantasting van de onroerende zaak zelve; maar wel leerstuk van actieve en passieve risicoaanvaarding. Anders in onteigening: zie arrest 21-11/08 inzake Het waterschap Rivierenland (LJN: BF0415).